Nhìn thôi đã thấy kích thích lắm rồi

Tưởng tượng thôi mà ngứa tay quá.

Siêu hài