Nhổ gai bê tông 7 tầng nghênh ngang trên đỉnh Mã Pí Lèng