Những cặp kiểu gì cũng thành đôi

Người ta nói "ghét của nào trời trao của ấy" là sự thật đó..

Siêu hài