Những hình ảnh ấm áp trước ảnh hưởng của bão số 16 (Tembin)