Những người có tiền đồ sáng lạn đều rất khiêm tốn trong 5 tình huống này