Những người thầy không giáo án và những 'học trò đặc biệt'