Những phát ngôn làm nóng Quốc hội trong ngày thảo luận kinh tế - xã hội, ngân sách đầu tiên