Những tai nạn thốn đến tận rốn của các Hoạt náo viên

Có công mài sắt thì mới có ngày nên kim, các cụ dạy rồi.