Những vướng mắc trong triển khai thu phí không dừng

Từ năm 2015, Chính phủ đã có chủ trương áp dụng công nghệ thu phí không dừng tại các trạm BOT giao thông. Tuy nhiên trải qua hơn 4 năm, lượng người sử dụng hình thức thu phí không dừng vẫn rất thấp, đến nay mới có khoảng 700.000 xe đã dán thẻ Etag, đạt trên 30% tổng số xe dân sự trong cả nước...

Thời sự