Nỗi Khổ của những thằng FA

Điểm danh rồi vào cmt tán nhau nào.

Siêu hài