Nỗi khổ tâm của thầy Park và động thái đáng mừng từ VFF