Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ ngồi trên chiến đấu cơ Su-30MKI

Nữ bộ trưởng QP Ấn Độ ngồi trên chiến đấu cơ Su-30MKI

Quân sự