Nữ điều tra viên được triệu tập đến phiên xử Phạm Công Danh.