Nửa đêm hút bùn cạnh Rạng Đông, niêm phong cả xe chờ xử lý