Nước hồ Tây lại xối vào sông Tô Lịch, 'nhấn chìm' thiết bị Nhật