Ơn giời, cuối cùng Apple cũng tặng kèm củ sạc nhanh 18W cho người dùng iPhone 11