Ông Đoàn Ngọc Hải không hợp tác giải quyết xin nghỉ việc