Ông Lê Phước Hoài Bảo bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên