Ông Nguyễn Đức Chung liên quan thế nào đến phong bì 10 nghìn USD?