Ông Nguyễn Hữu Linh chạy vào phòng vệ sinh trốn phóng viên

Thời sự