Ông Nguyễn Xuân Anh có dự 'HĐND với cử tri' Đà Nẵng?