Ông Vũ Trọng Kim đề xuất đề tài nghiên cứu quốc gia về mại dâm