'Ông vua tiền số' Bitcoin và những lời cảnh báo từ lịch sử