PayPal: Facebook cần cẩn trọng hơn với tương lai của Libra