Pfizer, BioNTech nộp đơn xin cấp phép khẩn cấp vắcxin COVID-19 tại EU