Pháp: Bãi công quy mô lớn phản đối kế hoạch cải cách của chính phủ

Thời sự