Pháp lại tự phá kỷ lục, Anh cân nhắc tái phong tỏa vì Covid-19