Phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, người dân báo ngay chính quyền