Phạt hơn 20 tỷ đồng trong 3 ngày tổng kiểm soát phương tiện toàn quốc