Phó Thủ tướng: Đề xuất kiểm toán chuyên đề về giá điện