Phòng dịch Covid-19 phải rửa tay trong 20 giây, nhưng hiểu vậy là chưa đủ