Phụ nữ thật khó hiểu, không biết đường nào mà 'chiều'

Phụ nữ thật là khó hiểu, đến vợ mình mà người đàn ông này cũng không biết 'chiều' theo kiểu gì mới không bị ăn... 'đòn'.

Siêu hài