Phúc Nguyễn chê Mâu Thủy nhạt, 'hoang tưởng' về con số 5 tỷ