Phúc báo đời người: Cá lội ngược dòng cá mới sống, người vượt nghịch cảnh mới mong thành công