Phúc thẩm Tuần Châu kiện Việt Tú: Đạo diễn Hoàng Nhật Nam bật khóc