Phượng ơi đừng sợ, bởi anh chính là 'điều ước cuối' của bầu Đức