Quá khứ '4 mùa như một' trên Trái Đất

Trái Đất từng có thời điểm không có mùa, ngày nối tháng giống nhau, cho đến khi Mặt Trăng xuất hiện.

Chuyện lạ