Quái sao chỉ thấy tiếng mà không thấy hình nhỉ

Rõ ràng nghe thấy tiếng đứa nào gọi mình mà không thấy nó đâu ta.

Siêu hài