Quân Tào Tháo thảm bại vì trúng mỹ nhân kế

Dù đã tiên liệu trước tình hình nhưng quân Tào vẫn thua tan tác khi sập ải mỹ nhân mà Gia Cát Lượng đã bày sẵn.

Siêu hài