Quảng Nam: Ra mắt gói kích cầu du lịch 'Cảm ơn – Thank you' và 'Ở 3 trả 2'