Quảng Nam cho học sinh nghỉ học vào ngày 18/9 để phòng tránh bão số 5