Quảng Nam kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch bệnh COVID-19