Quảng Nam phong tỏa khu vực hơn 1.400 hộ dân nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao