Quang Rambo đeo dây chuyền, nhẫn to và khoe tiền để khuyếch trương thanh thế