Quốc Cường Gia Lai lãi lớn nhờ nhượng dự án, bán công ty con