Quốc hội bãi nhiệm tư cách ĐBQH với ông Phạm Phú Quốc vào ngày 13/11