Quốc hội biểu quyết nhiều nội dung quan trọng trong ngày làm việc cuối