Quốc hội chưa xem xét dự thảo Luật thuế tài sản cho tới hết năm 2019