Quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, bám sát thực tiễn cuộc sống