Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Bộ trưởng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước